Fred frem for alt

Fred frem for alt

Opgør med militær aktivisme
De seneste to årtiers danske militære aktivisme kalder på et akut kursskifte. Ideen om, at vores egen sikkerhed kan vindes gennem militære operationer, har vist sig uholdbar. Danmark skal indsnævre de militære prioriteter og gennem civile, diplomatiske og ikkevoldelige metoder adressere mere grundlæggende årsager til ustabilitet, voldsspiraler, terror og konflikter. Forebyggelse og politiske løsninger – ikke militære – skal være i centrum. For eksempel skal der arbejdes for at skabe opbakning til inkluderende forhandlinger, mægling og konfliktløsning i lande som for eksempel Kashmir, Libyen, Yemen og Somalia. Kampen mod terror kan ikke vindes militært – og slet ikke på den lange bane. Naturligvis skal vi ikke være naive og vende ryggen til reelle udfordringer, men vi kan og skal ikke føre angrebskrige og installere massiv overvågning uden respekt for retssikkerhed og privatliv for at komme terror til livs. Kampen mod terror ude såvel som hjemme vindes bedst gennem håndhævelse af internationale normer, uddannelse og en højere grad af social lighed, antidiskrimination og politisk ytringsfrihed.

Et moderne forsvar
Danmarks forsvar skal fokuseres og prioriteres, så det effektivt understøtter arbejdet for en sikker verden. Naturligvis skal vi kunne forsvare og beskytte dansk suverænitet og territorium i tilfælde af krig og angreb, men forsvaret skal ikke opbygges som en angrebshær. Vi skal prioritere at støtte op om fredsbevarende missioner og investere i kapacitet til humanitære operationer og konfliktløsning, herunder mægling. Da nutidens og fremtidens trusler langtfra kun er militære, skal vi gentænke vores sikkerhedsindsats. Vi skal prioritere cybersikkerhed og optimere forsvaret mod cyberangreb og overvågning fra eksterne aktørers side.

En demokratisk værnepligt
Den grundlæggende ændring, der skal til i vores tilgang til militær og forsvar, kalder også på en ændring af vores værnepligt. Vi ønsker derfor at udvide og nytænke værnepligten til også at have et direkte humanitært og demokratisk fokus, hvor både mænd og kvinder kan vælge at aftjene deres værnepligt i for eksempel en NGO eller almennyttig forening, der ønsker at modtage dem i kortere eller længere tid.

Strengere betingelser for krig
At gå i krig er den alvorligste beslutning, man som land kan træffe. Vi skal arbejde målrettet for at løse konflikter i de områder og konfliktzoner, som er grobund for terror.
Derfor skal vi stille en række politiske betingelser, der skal være opfyldt, før Danmark kan sige ja til at gå i krig og deltage i militære operationer og missioner:

De skal bero på et klart folkeretligt grundlag og FN-mandat. Dansk forsvarspolitik skal ikke bruges til at føre illegitime angrebskrige, men til at styrke global stabilitet og den internationale retsorden.

De humanitære, juridiske, økonomiske og realpolitiske omkostninger, det har, når vi går i krig, skal overvejes. Hele den historiske, økonomiske og politiske kontekst, som en mission udføres i, gøres til genstand for undersøgelse og diskussion i Folketinget. Vi skal have en plan for, hvordan magten organiseres efter fuldendt mission, og en klar plan for at støtte parterne i demokratiske tiltag på egne præmisser.

Høringstiden for eventuel krigsdeltagelse skal være særlig lang og grundig. Folkevalgte skal have tid til at drøfte en potentiel mission, herunder mulighed for høringer med uafhængige forskere og eksperter.

Kun en folketingsbeslutning baseret på kvalificeret flertal på to tredjedele kan skabe grundlag for dansk deltagelse i en væbnet mission, herunder NATO-missioner samt fredsbevarende og humanitære missioner. Det kræver en grundlovsændring, men efter årtier med mislykkede, blodige krige er vi klar til at tage diskussionen.

Efter dansk deltagelse i væbnede missioner er det vigtigt, at vi evaluerer vores indsats. Alternativet foreslår, at alle missioner følges op af en uafhængig kommission, som ser nærmere på, om vi levede op til mandat, forudsætninger og forventninger. Derfor mener vi også, at det er en skandale, at Irak-kommissionen blev nedlagt. Den skal genoprettes øjeblikkeligt, og de ansvarlige skal stilles til ansvar. Alle finansielle bevillinger til væbnede missioner skal følges af en bevilling til genopbygning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.